Entwicklungs-Gedicht: Peter Rosegger: Da Herrgott liabt d Welt Da Herrgott liabt d Welt „Da Herrgott liabt d Welt, Hots mit Rosan umwundn; Da Teufel denkt: Hallo! Hot s Pulver erfundn. Da Herrgott liabt d Welt, Hot s guat Weinl erkorn; Und da Teufel mochts noch, Is a Schnapsl draus worn.Read More →