Entwicklungs-Gedicht: Peter Rosegger: Da Herrgott liabt d Welt Da Herrgott liabt d Welt „Da Herrgott liabt d Welt, Hots mit Rosan umwundn; Da Teufel denkt: Hallo! Hot s Pulver erfundn. Da Herrgott liabt d Welt, Hot s guat Weinl erkorn; Und da Teufel mochts noch, Is a Schnapsl draus worn.Read More →

Das Gedicht Därf ih’s Diandl liabn?   Ih bin jüngst verwichn Hin zan Pforra geschlichn: „Därf ih’s Diandl liabn?“ – „Untasteh Dih nit, bei meina Seel, Wann Du’s Diandl Iiabst, so kimmst in d’Höll!“   Bin ih vull Valonga Zu da Muata gonga: „Därf ih’s Diandl liabn?“ „O mei liabaRead More →